Flatsy discovers the perils of flying economy, goddammit.
*clicki*